PDA

צפה בגרסא המלאה : יום 5 - הכפר המשוגעSebastian
11-07-2017, 15:52
במהרה אתה מגיע לכפר גאלי הקרוב לנקודה האחרונה במסעך.


כפי שאתה אולי יודע, הגאלים ידועים כאורחים מסבירי פנים אבל גם ערמומיים, וזה למה הם אף פעם לא עונים על שאלות באופן ישיר.
בזמן שאתה יושב ליד השולחן עם המכרים החדשים שלך, אתה שואל את גלר כמה אסירים יש לו במלכודות שלו.
- אה, זה פשוט! - הוא עונה - אם תוסיפו חצי מהאסירים למספר האנשים שנמצאים במלכודות שלי, ואז תוסיפו עוד 10 אסירים, תקבלו בדיוק כמה מלכודות לוכד ברמה השביעית יכול לבנות.
שלושה גאלים אחרים, שישבו לידך - סולה, פאביוס וטיטוס, חתכו מיד את דבריו.
- הא! זה שום דבר להיות גאה בו! - אמר סולה - יש לי יותר אסירים מלך!
- אם נרכיב את מספר האסירים שלנו, אז נקבל את אותה כמות כמו שלך ולגלר יש במלכודות שלכם! פביוס וטיטוס קפצו לדיון.
- אבל אם תספרו את מספר האסירים שלי ולטיטוס יש במלכודות שלנו, אז לפביוס וסולה יהיה פחות אנשים במלכודות מלנו! - וגלר בהה באחרים עם חיוך נצחון על פניו.

שאלות:
1) כמה שבויים גלר יש מלכודות שלו?
2) לשים את שמות גלר, טיטוס, פאביוס ו סולה בסדר יורד לפי מספר האסירים שיש להם במלכודות שלהם.

sahsah1
11-07-2017, 16:02
1) לגלר יש 58 שבויים במלכודות שלו.

2) לטיטוס יש את מספר האסירים הגדול ביותר, אחריו לסולה ואז גלר ואז פאביוס. טיטוס>סולה>גלר>פאביוס.

שרת:il1
שם:sahsah1

Lullaby From Hell
11-07-2017, 16:10
1) לוכד ברמה 7 יכול להחזיק 97 מלכודות
97-10 = 87
87 לחלק ל1.5 = 58
לגלר יש 58 שבויים.


2) לטיטוס יש הכי הרבה אסירים, אחרי זה לסולה, אחרי זה לגלר, ולבסוף פאביוס.

eladking
11-07-2017, 17:50
נסתכל ונראה:
נניח שמספר האסירים של גלר הוא X. אזי, אם היה לו 1.5X ועוד 10, זה היה ממלא לוכד לבל 7, כלומר 97. מכאן לגלר יש 58 אסירים.

מקרא:
טיטוס-X
פביוס- Y
סולה- Z

נתון לנו ש לסולה יש יותר מגלר, לכון Z>58

נתון גם שלפביוס וטיטוס יש אותו מספר אסירים כמו גלר וסולה, כלומר Z+58= X+Y -----> X=58+Z-Y

נתון גם שלגלר וטיטוס יש יותר אסירים מפביוס וסולה. לכן, Z+Y < 58+X

נציב ונקבל: 2Y<116

כלומר Y<58 ולגלר יש יותר מפביוס. מכאן נובע גם שאם לגלר יש יותר מפביוס, אז לטיטוס חייב להיות הכי הרבה אסירים, כיוון שרק כך הוא יוכל לאזן את המשוואה ולהשוות את מספר האסירים שלו ושל פביוס לאלה של סולה וטיטוס.

ולכן, זהו הסדר של המלכודות (מהגדול לקטן): טיטוס, סולה, גלר ופביוס

את הזהב נא לשלוח לשרת 3 שחקן bible

המכנה
11-07-2017, 17:53
לגלר יש 58 מלכודות.
טיטוס סולה גלר פביוס
Bible שרת שלוש. עניתי ע
גם על חידות קודמות

eyalw
11-07-2017, 21:11
1) אם נסמן את מספר השבויים של גלר בx, אז אנחנו יודעים שx+0.5x+10 זה מספר המלכודות של לוכד ברמה 7 - 97 מלכודות. פותרים, ומקבלים שלגלר יש 58 שבויים.

2) נסמן את מספר השבויים של גלר בg, של סולה בs, של פאביוס בf ושל טיטוס בt.
אנחנו יודעים ש:
- לסולה יש יותר אסירים מלגלר, לכן s>g
- לפביוס וטיטוס יחד יש כמו לגלר ולסולה - f+t=g+s
- לגלר ולטיטוס יחד יש יותר מלפביוס וסולה - g+t>f+s.
נשים לב, שלפי המשוואות, g+t>f+s>f+g כאשר אי השוויון השמאלי הוא לפלי הנתון השלישי, ואי השוויון הימני הוא לפי הנתון הראשון והוספת f לשני האגפים.
נחסיר g מימין ומשמאל ונקבל t>f - לטיטוס יש יותר מאשר לפביוס
כעת, נעביר אגפים בשני הנתונים האחרונים ונקבל:
- מהשני, ש f-g=s-t
- מהשלישי, ש g-f>s-t
ולכן g-f>f-g, כלומר 2g>2f וg>f. לגלר יש יותר מלפביוס.

נסכם:
-לסולה יש יותר מלגלר
-לטיטוס יש יותר מאשר לפביוס
-לגלר יש יותר מאשר לפביוס, ולכן גם לסולה יש יותר מאשר לפביוס
לכן f<g<s, ונשאלת השאלה - מה עם t. אבל נשים לב ש מתקיים t=s+g-f לפי השוויון השני. מכיוון שg-f>0, מקבלים שt>s ובאותה צורה t>f. לכן לטיטוס יש יותר מלכולם.
לסיכום - f<g<s<t. לטיטוס הכי הרבה, אחריו סולה, אחריו גלר ואז פאביוס.

Mosquito, שרת מהיר. מבקש שוב אם אפשר לתת זהב גם על המשימות הקודמות ששכחתי לכתוב בהן את השם.

איתי
11-07-2017, 22:35
1. x+0.5x+10= 97
x=58
לגלר 58 אסירים

2.טיטווס ואז סולה ואז גלר ואז פביוס (מהגדול לקטן).

שם חשבון: איתי
עולם חשבון: 3x

kaparot
11-07-2017, 23:12
1. לגלר יש 58 שבויים במלכודות שלו.
2. לטיטוס יש הכי הרבה, סולה, גלר והאחרון פאביוס.

שרת: מהיר
שם: Gradient

boots
11-07-2017, 23:15
1. לגלר ישנם 58 אסירים
2. (הכי הרבה) טיטוס, סולה, גלר, פאביוס

boots, il1

GladiatoRx
11-07-2017, 23:50
יש לגלר 58 שבויים במלכודות.
.
והסדר הוא כזה :
טיטוס
סולה
גלר
פאביוס

GladiatoR - שרת 1

Simply Tiger
12-07-2017, 00:31
1) לגלר יש 58 שבויים במלכודות שלו
2) לטיטוס יש הכי הרבה ואחריו לסולה, אחר כך לגלר והכי קצת יש לפאביוס


שרת: מהיר
שם: Typhoon

elad123
12-07-2017, 04:20
1) מלכודת ברמה 7 יכול לבנות מקסימום 97 מלכודות
אז 97 פחות 10 שווה 87 ... 87 חלקי 1.5 שווה 58 .... אז לגלר יש 58 אסירים
2)לטיטוס יש הכי הרבה אסירים אחריו זה סולה אחריו זה גלר ואחרון חביב זה פאביוס ..

שם שחקן: vandalism
שרת מהיר

Omer2
12-07-2017, 05:34
58
טיטוס, סולה , גלר , פאביוס

שרת מהיר, Kirby

dahanim2
12-07-2017, 09:14
1. לגלר יש 58 אסירים.
2. טיטוס, סולה, גלר, פביוס.

TDragon
12-07-2017, 10:07
תשובה :
1. 58 שבויים
2. טיטוס > סולה > גלר > פאביוס

Dragon , ilx

Shalevc
12-07-2017, 11:01
58 מלכודות
לטיטוס יש הכי הרבה אחר כך סולה אחר כך גלר ואז פאביוס

שם- אסם
שרת- ilx23

אביתר1
12-07-2017, 13:44
אני בכלל לא בטוח אבל נראה לי ש:
1)58 שבויים במלכודות של גלר
2)טיטוס
סולה
גלר
פביוס

ronip
12-07-2017, 13:57
1) לגלר יש 58 אסירים,
הסבר: כמות אסירים = X, לוכד ברמה 7 יכול להכיל 97 אסירים.
לפי ההסבר של גלר x+0.5x+10 =97
לאחר צמצום המשוואה מקבלים x=58

2) הסדר מהכי הרבה להכי קצת זה טיטוס, סולה, גלר, פביוס
הסבר: גלר=G סולה=S פאביוס=F טיטוס=T
כבר בהתחלה סולה מכריז שיש לו יותר מגלר: S>G
לפי פביוס וטיטוס: F+T = G+S נעביר אגפים במשוואה ונוכל לקבל משוואה א' F=G+S-T ומשוואה ב' T=G+S-F
לפי גלר: G+T>S+F , אם נציב את משוואה א' באי שוויון הזה נקבל G+T>S+G+S-T נצמצם איברים ונקבל T>S
אם נציב את משוואה ב' באי שוויון הזה נקבל G+G+S-F>S+F נצמצם איברים ונקבל G>F
ואם ניקח בחשבון את מה שאמר סולה S=G+x (משתנה x זה תוספת חיילים שיש לסולה) ונציב במשוואה G+T>G+x+F נצמצם אגפים ונקבל T>F+x כלומר גם עם תוספת x לפביאוס יהיה לו פחות מטיטוס כלומר T>F

לסיכום יש לנו את האי שיוויונים הבאים: T>F , S>G , G>F , T>S כלומר T>S>G>F

משתמש ronip
שרת 1 ושרת 3

ronip
12-07-2017, 13:58
1) לגלר יש 58 אסירים,
הסבר: כמות אסירים = X, לוכד ברמה 7 יכול להכיל 97 אסירים.
לפי ההסבר של גלר x+0.5x+10 =97
לאחר צמצום המשוואה מקבלים x=58

2) הסדר מהכי הרבה להכי קצת זה טיטוס, סולה, גלר, פביוס
הסבר: גלר=G סולה=S פאביוס=F טיטוס=T
כבר בהתחלה סולה מכריז שיש לו יותר מגלר: S>G
לפי פביוס וטיטוס: F+T = G+S נעביר אגפים במשוואה ונוכל לקבל משוואה א' F=G+S-T ומשוואה ב' T=G+S-F
לפי גלר: G+T>S+F , אם נציב את משוואה א' באי שוויון הזה נקבל G+T>S+G+S-T נצמצם איברים ונקבל T>S
אם נציב את משוואה ב' באי שוויון הזה נקבל G+G+S-F>S+F נצמצם איברים ונקבל G>F
ואם ניקח בחשבון את מה שאמר סולה S=G+x (משתנה x זה תוספת חיילים שיש לסולה) ונציב במשוואה G+T>G+x+F נצמצם אגפים ונקבל T>F+x כלומר גם עם תוספת x לפביאוס יהיה לו פחות מטיטוס כלומר T>F

לסיכום יש לנו את האי שיוויונים הבאים: T>F , S>G , G>F , T>S כלומר T>S>G>F

משתמש ronip
שרת 1 ושרת 3

Corn
12-07-2017, 16:34
1) ברמה 7 אפשר לבנות מקסימום 97 מלכודות
58 = 1.5/(97-10) כלומר לגלר יש 58 שבויים.

2) לטיטוס יש הכי הרבה אסירים,אחריו סולה ואז גלר ואז פאביוס.

שחקן: Poision - שרת מהיר.

אביתר1
12-07-2017, 16:55
שכחתי לכתוב בתשובה שלי שם חשבון ושרת
אביתר שרת 3

Sebastian
12-07-2017, 18:47
1) לוכד ברמה השביעית יכול לבנות מקסימום של 97 מלכודות.
אז, (97-10) = 87/1.5 = 58
לגלר יש 58 אסירים.

2) לטיטוס יש הכי הרבה אסירים, אחרי זה סולה, אחרי זה גלר והאחרון הוא פביוס.